PRESSEMELDING 27. MAI 2020

Sjøparken Agnes – en ny bydel i Stavern med fokus på helse

Eiendomsselskapet Linstow kjøper 50 prosent av aksjene i selskapet Agnes Utvikling. Sammen med Grendahl Holding skal Linstow utvikle et tomteområde på 250 mål i Stavern i Larvik kommune til å bli en helt ny og attraktiv bydel, der helse og livskvalitet er i fokus allerede på tegnebrettet.

På det historiske området til Agnes Fabrikker, der det i over hundre år ble produsert fyrstikker, sponplater og takplater, planlegges Agnes Utvikling nå å bygge et stort antall boliger og leiligheter i ulik størrelse og kvalitet. I tillegg skal det bygges næringslokaler for kafeer, butikker og andre tjenester. Målet er å skape et byrom som er helsefremmende, tilgjengelig og som gir god livskvalitet for beboerne. Hele området planlegges tilrettelagt med en utvidet universell utforming for de som bor og for de som skal bruke området.

-En helsefremmende stedsutvikling betyr at vi som utbyggere allerede på tegnebrettet tar inn kunnskap om hva som er helsefremmende og forebyggende for de som skal bo her. En bevisstgjøring av denne kunnskapen på et så tidlig tidspunkt kan bidra til økt livskvalitet og gir fordeler for de som velger å bosette seg her. Vi som utviklere kan påvirke dette gjennom en bevisst og planlagt utforming av eiendom og områder, sier Hege Hidle Aaser, leder for helsesatsingen i Linstow.

Linstow er et av Norges ledende eiendomsselskaper, og utvikler og forvalter store eiendomsprosjekter innen ulike segmenter. Et av satsingsområdene til Linstow er helse, både i byutvikling og som eier av flere helsehus.

-Vi har forvaltet og utviklet helsehus snart ti år, og har gjennom dette arbeidet identifisert et behov for innovasjon i tradisjonell eiendomsutvikling rettet mot å nå målene om forbedret folkehelse og økt bærekraft i det offentlige tjenestetilbudet, sier Aaser.

Agnes Utvikling AS og Linstow AS samarbeider med et av Norges beste forskningsmiljø, SINTEF, om å planlegge den helsefremmende utviklingen av den nye bydelen på Agnes.

-Vi ønsker å se mennesket i boligen, sier Cecilie Sanden, daglig leder i Agnes Utvikling AS.
Med dette som utgangspunkt skal utvikler ta et skritt vekk fra alder og rene målgrupper, og i stedet se på hele livsløpet overordnet. På den måten favnes et tverrsnitt av samfunnet.

-Mange behov holder seg konstant gjennom livet. Vi ønsker å ivareta disse behovene og eventuelle nye behov som kan oppstå, både i bolig og omgivelser. Resultatet for den som bor her, blir at boligen får en større verdi også utenfor hjemmet. Dette kan gjøres gjennom relativt vanlige tilbud som gjesteleilighet, selskapslokale, betjent resepsjon og lignende, men også via nye måter å tenke delingsfunksjoner og i sosiale aspekt det kan tilrettelegges for, sier Sanden.

Tomteområdet som skal utvikles er regulert for ca 600 boliger og ca 80,000 kvm næring. Den nye bydelen vil være en naturlig videreutvikling av det allerede kjente og prisbelønte prosjektet Sjøparken. Hittil er det ferdigstilt, og under bygging, 75 leiligheter og 8 Sjøhus på området. Det er også bygget barnehave og næringslokaler. Den nye bydelen tilbyr varierte boliger, med Stavern som nærmeste nabo.

Agnes omkranses mot nord av et unikt skogsområde med et rikt artsmangfold. Området er i stor grad flatt og tilgjengelig i sin naturlige form. Stedets historie, naturgitte forutsetninger, beliggenheten langs fjorden og nærheten til havet vil være naturlige grunnelementer som vil fremheves i arbeidet med å ta inn aktivitet som en naturlig del av det å bo- både på og utenfor området.

Linstow har håndplukket dette området for en helsefremmende områdeutvikling, og ønsker med valget av kommune og beliggenhet å vise en vei for å lykkes med å utvikle områder utenfor de største byene, gjennom samarbeid.

-Å utvikle boliger i sentrum av en større by er stort sett forutsigbart for en utbygger. Vi vil gjennom utviklingen av bydelen vise hvordan eiendomsbransjen gjennom samarbeid og planlegging av stedsutvikling kan legge til rette for gode tjenester, mer forebygging og attraktive bomiljøer, da dette vil gi merverdi for den som bor, for den som bygger og vekst for kommunen hvor utviklingen finner sted.» sier Linstows konsernsjef, Per Mortensen.

-Vi er meget entusiastiske til de tanker og ideer for nyskapende utvikling som Linstow introduserer. Den nye helsefremmende stedsutviklingen er en videreføring og forsterkning av konseptet Sjøparken, og Linstows ideer bygger videre på de naturgitte/sterke kvalitetene som stedet har», sier Petter Grendahl, eier av Grendahl Holding AS.

Linstow

Linstow AS er et av Norges ledende eiendomsselskaper med røtter tilbake til 1800-tallet, som over årene har utviklet eiendom innenfor de fleste eiendomssegmenter (bolig, hotell, helse, kontor etc.), både i Norge og i utlandet. Linstow AS er heleid av Awilhelmsen AS, som kjøpte selskapet og tok det av børs i 1999. Awilhelmsen AS er et familieeid investeringsselskap, hvor Linstow AS er et av flere virksomhetsområder.

Et av satsingsområdene til Linstow er helse, der selskapet jobber med et utvidet helsefokus også i et byutviklingsperspektiv. Linstow eier i tillegg helsehus, som Romerike Helsebygg på Lillestrøm og Helsehusene i Fredrikstad. Dette er kombinerte helsehus der helsetjenester fra kommune, fylke, spesialisthelsetjeneste, private og ideelle helseaktører er samlokaliserte. Slike kombinerte helsehus danner et naturlig helseknutepunkt i sin region og bidrar til å gjøre helsetjenester lettere tilgjengelig for innbyggerne.

Grendahl Holding

Grendahl Holding AS er et familieselskap, kontrollert av Petter Grendahl. Selskapet har vært engasjert i flere større eiendomsutviklingsprosjekter, blant annet Nedre Elvehavn i Trondheim der flere nedlagte verftstomter er blitt forvandlet til en ny pulserende bydel med 180.000 kvadratmeter nye boliger og et variert næringstilbud. Selskapet har også vært sentral i utviklingen av Myrkdalen Fjellandsby, ca. 30 minutter fra Voss. Dette er en bygd, som i løpet av 14 år, har gått fra å være fraflyttingspreget, til å bli en stor skidestinasjon med nærmere 600 hytter og leiligheter, 9 skiheiser og nye Myrkdalen Hotel.

Agnes Boligutvikling AS

For 1.byggetrinn i Sjøparken har Agnes Utvikling AS valgt å inngå en allianse med en erfaren eiendomsutvikler, GEC Holding AS.

GEC Holding AS kunne sikre første fase i rekordfart, og bidro til igangsettelsen av 1. byggetrinn i oktober 2015. GEC Holding har flere eiendomsprosjekter i Vestfold og sitter på en verdifull og overførbar kompetanse. De ser frem til i felleskap med Agnes Utvikling AS, og å sette Agnes og Sjøparken på kartet.